PRAVIDLA SOUTĚŽE „Facebook soutěž o batoh Jääkäri M: 02. 08. – 16. 08. 2018  “, dále jen „Pravidla“

1. Organizátor soutěže

1.1. Organizátorem soutěže je Kateřina Cejthamrová Drahotínská 412, 33101 Plasy IČ: 87190583 . Živnostenský list Č.j.: ŽÚ-23579/08-1662/2008 Městský úřad Kralovice. Tel.: Tel.: +420 777 055 008 Email: info@vintagewear.cz, dále jen „Organizátor soutěže nebo pořadatel”.

2. Soutěž probíhá na facebook stránce a to pod příspěvkem soutěže https://www.facebook.com/savottaczech/

3. Jak soutěžit

3.1. Soutěž probíhá od 02. 08. – 16. 08. 2018

3.2. Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, dále jen „účastník soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se nemohou soutěže zúčastnit.

3.3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

3.4. Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.

4. Pravidla hry

4.1. Úkolem soutěžícího je vyfotit a přiložit fotku s komentářem.

  • Kam se s batohem vydáte.
  • Proč právě VY máte vyhrát.
  • Přiložit svou originální fotku tohoto místa
  • Vše v jednom příspěvku dohromady

4.2. Vyhrává 1 nejoriginálnějších příspěvek s fotografii pod soutěžním příspěvkem, který vybere Tým Savotta – Organizátor soutěže.

4.3. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

4.4. Každý soutěžící se smí hry účastnit pouze prostřednictvím jednoho nezeditovaného komentáře.

5. Výhra

5.1. V rámci soutěže je možné získat následující cenu:

1x Batoh Savotta .

5.2. Výherci soutěže bude informován o výhře pod soutěžním příspěvkem samotným příspěvkem na profilu https://www.facebook.com/savottaczech/ a to nejpozději následující pracovní den po skončení soutěže, načež budou vyzváni ke kontaktu prostřednictvím privátní zprávy.

5.3. Výhra bude vítězům doručena do týdne od vyhodnocení soutěže.

6 Práva a povinnosti Organizátora soutěže

6.1 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu organizátora https://www.facebook.com/savottaczech/ .

6.2 Organizátor soutěže neodpovídají za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

6.3 Organizátor ani Zprostředkovatel soutěže neodpovídají za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy pod soutěžním příspěvkem. Organizátor ani Zprostředkovatel soutěže neodpovídají za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu od Zprostředkovatele soutěže nebo ho nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 48 hodin od konce soutěže, propadá výhra Organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.

6.4 pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,

c) by mohly poškodit dobré jména pořadatele, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví třetí osoby,

d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,

e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

6.5 O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže.

6.6 Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

7 Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

7.1 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

7.2 Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů podílejících se na průběhu promo akce. Pořadatel je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.

7.3 Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited

8 Závěrečná ustanovení

8.1 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

8.2 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: https://www.vintagewear.cz/souteze

V Plasích, dne 02. 08. 2018